Spotkania z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz liceum na spotkania z wychowawcami w dniu 12 września 2016 roku (poniedziałek).

16.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas gimnazjum - aula, po spotkaniu zebrania z wychowawcami,

16.45 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas liceum - aula, po spotkaniu zebrania z wychowawcami.

ZASIŁEK SZKOLNY 2016/2017

UWAGA RODZICE

POMOC MATERIALNA UCZNIOM - ZASIŁEK SZKOLNY

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ustalonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 590 zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017

UWAGA RODZICE

POMOC MATERIALNA UCZNIOM - STYPENDIA SZKOLNE

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do dnia 15 września 2016 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 i 6

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

UWAGA RODZICE !

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników mija 7 września 2016 roku .

Wnioski można pobrać u pedagogów szkolnych  od dnia  1 września 2016 roku.