TEATR KLAKIER ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze warsztaty teatralne. Zajęcia rozpoczną się o godz. 15.15 we wtorek 18 września w szkolnej auli. Opiekunki - Aleksandra Bodak i Renata Kubik

Z WIZYTĄ W STRASBURGU

Z wizytą w Parlamencie Europejskim w Strasburgu - wyjazd to nagroda dla Marty Lisowskiej - laureatki I Rudzkiego Dyktanda Godki Śląskiej. Opiekunem Marty oraz koordynatorką Dyktanda jest pani Anna Rzepka.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej 20 w pok. 5. Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS oraz ze strony internetowej www.mops.rsl.pl.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty 124zł).

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są przyjmowane do dnia 15 września 2018 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 w pok. 5. Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS oraz ze strony internetowej www.mops.rsl.pl. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej, tj. 514zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.