Program WYPRAWKA SZKOLNA 2017

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów: słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży (klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego). Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do dnia 7 września 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny Aleksandra Radziewska – gabinet 208

(numer telefonu: 32 2437-806 wew. 21)

Pełna informacja tutaj

Wniosek do pobrania tutaj

Narodowe Czytanie 2017

Po raz kolejny nasza szkoła włącza się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tym razem zachęcamy do wspólnego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Akcja rozpocznie się 2 września o godz. 12.00 na placu Jana Pawła II przed Urzędem Miasta. Chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy - w imieniu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli polonistów -  o godz. 10.50 na zbiórkę pod budynkiem ZSO nr 3. Wyjazd pod opieką pani Bogumiły Jonczewskiej - Wdowik.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

8.15 – 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów Gimnazjum nr 10 oraz spotkania z wychowawcami klas,

 

9.15 - 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,

 

10.15 - uroczysta msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego,

 

11.15 - 12.30 - spotkania z wychowawcami klas III Liceum Ogólnokształcącego.

Strategia Rozwoju Miasta

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji poprzedniej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Prace prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zapraszamy do zapoznania się z kompendium "Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030" - do pobrania tutaj: www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/strategia_kompendium_druk.pdf

27 marca 2014 r. radni Rady Miasta przyjęli strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju miasta. Więcej informacji tutaj:

www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/03/27/ruda-slaska-ma-nowa-strategie-rozwoju/


Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r.:

Ankieta dla przedsiębiorców                   -              https://www.interankiety.pl/i/dAbprob0

Ankieta dla uczniów/studentów             -              https://www.interankiety.pl/i/mwz5Rd3v

Ankieta dla mieszkańców                       -              https://www.interankiety.pl/i/jLE04apN