ZASIŁEK SZKOLNY 2016/2017

UWAGA RODZICE

POMOC MATERIALNA UCZNIOM - ZASIŁEK SZKOLNY

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ustalonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 590 zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017

UWAGA RODZICE

POMOC MATERIALNA UCZNIOM - STYPENDIA SZKOLNE

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do dnia 15 września 2016 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 i 6

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

UWAGA RODZICE !

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników mija 7 września 2016 roku .

Wnioski można pobrać u pedagogów szkolnych  od dnia  1 września 2016 roku.

Śląskie - Inwestujemy w talenty

Śląskie - Inwestujemy w talenty – II edycja jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj dalej

Szczegóły projektu na stronie:

www.efs-stypendia.slaskie.pl