POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat pomocy materialnej dla uczniów.

Informacje dotyczące ZASIŁKU SZKOLNEGO  tutaj

Informacje dotyczące STYPENDIUM SZKOLNEGO  tutaj

Program WYPRAWKA SZKOLNA 2017

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów: słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży (klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego). Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do dnia 7 września 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny Aleksandra Radziewska – gabinet 208

(numer telefonu: 32 2437-806 wew. 21)

Pełna informacja tutaj

Wniosek do pobrania tutaj

Narodowe Czytanie 2017

Po raz kolejny nasza szkoła włącza się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tym razem zachęcamy do wspólnego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Akcja rozpocznie się 2 września o godz. 12.00 na placu Jana Pawła II przed Urzędem Miasta. Chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy - w imieniu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli polonistów -  o godz. 10.50 na zbiórkę pod budynkiem ZSO nr 3. Wyjazd pod opieką pani Bogumiły Jonczewskiej - Wdowik.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

8.15 – 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów Gimnazjum nr 10 oraz spotkania z wychowawcami klas,

 

9.15 - 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,

 

10.15 - uroczysta msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego,

 

11.15 - 12.30 - spotkania z wychowawcami klas III Liceum Ogólnokształcącego.