STYPENDIA SZKOLNE

. Opublikowano w Aktualności

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są przyjmowane do dnia 15 września 2018 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20 w pok. 5. Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS oraz ze strony internetowej www.mops.rsl.pl. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej, tj. 514zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.