STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

. Opublikowano w Aktualności

Uwaga rodzice!

Pomoc materialna uczniom – stypendia szkolne rok szkolny 2015/2016

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do dnia 15 września 2015 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudzie śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 – Biurze Obsługi Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej uczniom.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są do dnia 15 września 2015 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 – w Biurze Obsługi Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej uczniom w godzinach:

PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK od 8.00 do 16.30

WTOREK od 8.00 do 15.00

ŚRODA i PIĄTEK od 8.00 do 13.30

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać: • w siedzibie MOPS w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 pok. 5, • w siedzibach pracowników socjalnych, • na stronie internetowej MOPS- www.mops.rsl.pl. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej, tj. 456 zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stypendium szkolne może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: • zakupu podręczników do nauki, przyborów szkolnych, słowników, encyklopedii, pomocy naukowych, programów komputerowych związanych z pobieraną nauką, • stroju do gimnastyki, wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, • opłat za naukę języków obcych, • opłat za zajęcia wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, • opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne, realizowane poza szkołą, przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej poza miejsce zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, • opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego nie może być niższa niż 84,80 zł i nie wyższa niż 212 zł. Stypendium szkolne może być realizowane miesięcznie lub jednorazowo.